1 november 2019 | Nieuwsitems

Levenstestament

Een levenstestament treedt in tegenstelling tot een “gewoon” testament al in werking tijdens het leven. Omdat het helaas niet in alle gevallen lukt om tijdens het leven alle beslissingen te nemen (bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte waardoor men niet meer in staat is zelfstandig te handelen), kan een levenstestament dan uitkomst bieden. Persoonlijk, maar ook voor de naaste omgeving is het van belang om de wensen op persoonlijk en zakelijk vlak vast te laten leggen.

Persoonlijk vlak
Er kan vastgelegd worden wie de volmacht krijgt om de privé financiën te beheren voor bijvoorbeeld bankzaken, schenkingen/giften en beslissingen over de verkoop van de woning, maar ook kunnen de wensen voor bijvoorbeeld medische behandelingen, euthanasie en donorschap aangegeven worden. Ook niet onbelangrijk is om vast te leggen wie de zorg krijgt over minderjarige kinderen.

Zakelijk vlak
Het voortbestaan van de onderneming zal altijd vooropstaan en mag dan ook niet in gevaar komen. Ook op dit vlak kan er vastgelegd worden wie de gevolmachtigde wordt , welke beslissingen deze persoon mag nemen en of hij nog met specifieke zaken rekening moet houden. Moet de gevolmachtigde voor- of achteraf verantwoording afleggen aan een ander en/of moet er een toezichthouder benoemd worden?

Opstellen levenstestament
Het is niet verplicht dat een levenstestament door de notaris wordt opgesteld. De wensen kunnen ook vastgelegd worden in een onderhandse akte. Er is dan wel een risico dat dit levenstestament in twijfel wordt getrokken en er discussie ontstaat of men ten tijde van de ondertekening wel wilsbekwaam was. Daarom verdient het de voorkeur om het levenstestament door een notaris op te laten stellen. De notaris controleert namelijk of men op het moment van vastleggen en ondertekenen van het levenstestament wel wilsbekwaam was.

Daarnaast kan de notaris op verzoek het levenstestament laten registreren in het Centraal Levenstestamentregister. Bij dit register kan nagevraagd worden of er een levenstestament is. De inhoud van deze akte is niet voor iedereen zichtbaar, alleen notarissen kunnen dit register inzien.